Quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng

13/06/2018 08:51:27 AM - Luật hành chính

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Kinh phí từ ngân sách nhà nước được cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập và tổ chức thực hiện

+ Quy hoạch xây dựng vùng.
+ Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù (nếu có).
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.
+ Quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.
– Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng được sử dụng cho các công việc sau đây:
+ Lập hồ sơ, khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:
. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng;
. Thu thập số liệu, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình.
+ Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:
. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch;
. Lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước về đồ án quy hoạch xây dựng;
. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch;
. Quản lý nghiệp vụ công tác lập quy hoạch.

Bài viết khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký tư vấn

  HOTLINE HỖ TRỢ

  Xem nhiều nhất

Thu hồi nợ cái nhân
3125  12/06/2018 16:44:59 PM 
Thu hồi nợ khó đòi
1433  13/06/2018 08:29:06 AM 
Thu hồi nợ doanh nghiệp
572  13/06/2018 08:27:26 AM 
Thu hồi nợ cửa hàng
561  12/06/2018 17:08:07 PM 
Thu hồi nợ công ty
421  12/06/2018 17:05:39 PM 
Thu hồi nợ tổ chức
329  13/06/2018 08:32:13 AM 
0981750570