Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

13/06/2018 08:50:10 AM - Luật hành chính

Trước khi đưa những công trình đi vào thi công cần phải có những bản vẽ thiết kế xây dựng. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ lập thiết kế xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, cá nhân người hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng cũng phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước khi đưa những công trình đi vào thi công cần phải có những bản vẽ thiết kế xây dựng. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ lập thiết kế xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, cá nhân người hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng cũng phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Căn cứ Luật xây dựng 2014 vầ Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau:

– Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 10 đồ án quy hoạch (trong đó ít nhất 05 đồ án là quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Phạm vi hoạt động

Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành của các đồ án quy hoạch xây dựng

– Hạng II: Đã chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 06 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 12 đồ án quy hoạch (trong đó, ít nhất có 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Phạm vi hoạt động: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn;

– Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc tham gia thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 03 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bài viết khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  Đăng ký tư vấn

  HOTLINE HỖ TRỢ

  Xem nhiều nhất

Thu hồi nợ cái nhân
3124  12/06/2018 16:44:59 PM 
Thu hồi nợ khó đòi
1433  13/06/2018 08:29:06 AM 
Thu hồi nợ doanh nghiệp
572  13/06/2018 08:27:26 AM 
Thu hồi nợ cửa hàng
561  12/06/2018 17:08:07 PM 
Thu hồi nợ công ty
421  12/06/2018 17:05:39 PM 
Thu hồi nợ tổ chức
328  13/06/2018 08:32:13 AM 
0981750570